Privacy Statement

Inleiding
StudiJob Uitzendbureau BV registreert en verwerkt persoonsgegevens van zijn kandidaten en uitzendkrachten. Wij doen dit om onze doelstellingen, namelijk bemiddeling op de arbeidsmarkt, te bereiken. Tevens treden we op als werkgever. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we deze persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?
StudiJob Uitzendbureau BV, een uitzendbureau dat zich met name richt op het bemiddelen van studenten, recent afgestudeerden en andere hoogopgeleiden, in kennisbanen.

Welke persoonsgegevens registreren wij?
Wij registreren de volgende persoonsgegevens van kandidaten: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres en alle overige informatie op het CV vermeld. Voor uitzendkrachten komen daar nog bij: Een kopie van het paspoort, BSN, relevant arbeidsverleden en betaalgegevens.

Waarom registeren wij persoonsgegevens?
Wij registreren persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bemiddeling
  Wij streven ernaar een goede match te bewerkstelligen tussen opdrachtgever en uitzendkracht. Daarvoor gebruiken wij de gegevens in het CV en de motivatiebrief van de kandidaat. Overigens worden, bij het voorstellen van een kandidaat aan een opdrachtgever, alle persoonsgegevens geanonimiseerd met uitzondering van de naamgegevens.
 • In de hoedanigheid van werkgever
  Wij als werkgever zijn gehouden aan de wettelijke plichten die dat met zich meebrengt en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden m.b.t. de loonadministratie.

Bijzondere gegevens
Wij registreren 1 type bijzonder persoonsgegeven, te weten: het BSN. Dit is noodzakelijk bij het uitvoeren van de wettelijke taken als werkgever.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen:

 • Informatie en inzage
  Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie
  Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid
  Je kunt de persoonsgegevens die wij van je hebben laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (financiële administratie bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid
  Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken
  Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailingen. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, dan kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
  Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Laat het ons dan weten. Je kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Persoonsgegevens van kandidaten 4 weken of, met expliciete toestemming, één jaar. Voor de gegevens van medewerkers (uitzendkrachten) 5 jaar na kalenderjaar einde dienstverband, met als wettelijke grondslag de verantwoordelijkheid die we als werkgever dragen.

Grondslagen van de registraties
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij bepaalde gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht als werkgever. Andere voor het gerechtvaardigd belang: het succesvol bemiddelen van werkzoekenden, contact met kandidaten en uitzendkrachten.

Verstrekking van gegevens aan derden
StudiJob zal nooit persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij hier een expliciete toestemming voor is verkregen van de belanghebbende. Als werkgever hebben we de wettelijke plicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Belastingdienst, het UWV, het pensioenfonds StiPP en eventueel aan deurwaarders en de arbodienst. Met de subverwerkers van wie wij diensten afnemen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin uitgesloten wordt dat persoonsgegevens worden verstrekt aan derden.

StudiJob Uitzendbureau BV is gevestigd aan de Sarphatistraat 131A, 1018 GD, in Amsterdam. Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@studijob.nl of 020- 5353460